Iată o colecție de exemple pozitive prezentate de profesioniști care
lucrează cu tineri aflați în situații de vulnerabilitate.

Programele de tip Școală după școală (SDS) sunt reglementate în România prin Ordinul
numărul 5349 al Ministerului Educației din 7 septembrie 2011, privind aprobarea Metodologiei de
organizare a Programului „Școală după școală”. În acest document programul „Școală după școală”
este definit ca fiind un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă
oportunități de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare
remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber. Ordinul
menționat anterior precizează că astfel de programe trebuie proiectate astfel încât să raspundă cu
prioritate nevoilor copiilor aparținând grupurilor dezavantajate.
În Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (2015-2020) sunt
prezentate detaliat toate grupurile defavorizate din România, dintre care următoarele pot face
obiectul programelor ”Școală după școală” : copii care trăiesc în familii cu mulți copii sau în familii monoparentale ;
 copii din familii de șomeri de lungă durată sau cu venituri sub venitul minim garantat;
 copii lipsiți de îngrijire și sprijin parental ;
 copii cu părinți care lucrează în străinătate ;
 copii cu dizabilități ;
 copii de etnie romă ;
 copii din familii ai căror membri sunt persoane cu dizabilități, consum de alcool sau
alte substanțe adictive.

Copiii din familiile defavorizate au nevoie de o atenţie specială deoarece întelegerea
complexităţii situaţiei acestora, familiale şi şcolare, este esenţială pentru a împiedica transformarea
lor în elevi care abandonează şcoala în viitorul apropiat.
Având în vedere relaţia de influenţă reciprocă între sărăcie şi accesul la educaţie este evident
că acestor copii din familii sărace, indiferent de etnie, fără un sprijin adecvat, li se va limita accesul la
educaţie şi instruire profesională, fapt care le va scădea şansele pe piaţa muncii şi va conduce la
creşterea riscului de excludere socială, efectul fiind transmiterea sărăciei de la o generaţie la alta.
Programele ”Școală după școală” trebuie să le ofere copiilor un mediu educogen favorabil
dezvoltării, în care activitățile să se deruleze în mod ordonat și echilibrat, lipsit de constrângeri. Copiii
trebuie să beneficieze de sprijin specializat în efectuarea sarcinilor școlare, cât și în organizarea și
desfășurarea activităților de timp liber.

Beneficiarii programului sunt copii cu vârste între 5 şi 15 ani cu risc de abandon şcolar: copii
care înregistrează un număr mare de absenţe, copii cu dificultăţi de învăţare care nu beneficiază de
sprijin în familie sau în şcoală; copii cu comportament socio-şcolar neadecvat sau cu cerinţe
educative speciale, copii din familii cu nivel socio-economic scăzut, cu situaţii familiale deosebite
având un impact important asupra parcursului şcolar al acestora (boli psihice, comportament agresiv,
alcoolism, diverse forme de handicap, părinte singur, părinţi plecaţi în străinătate etc.) precum şi
familiile acestora.

Solicitarea includerii în program a venit din partea şcolilor aflate în proximitatea Centrului,
unele cazuri au fost referite de DGASPC Timiş dar şi de persoane din comunitate.
La intrarea beneficiarilor în program s-a realizat evaluarea complexa psiho-socio-pedagogică
a copilului şi socio-economică a familiei. În evaluare s-au avut în vedere nivelul de dezvoltare psihică
a copilului, nivelul cunoştinţelor şi competenţelor şcolare ale acestuia în raport cu obiectivele din
programa şcolară, atitudinea şi comportamentul copilului şi familiei faţă de şcoală, climatul familial,
gradul de integrare socială a familiei, nivelul de trai şi situaţia medicală a membrilor familiei. Datele
necesare evaluării au fost colectate prin utilizarea unor instrumente de evaluare specifice (fişă
psihologică, fişă psiho-pedagogică), prin discuţii cu membrii familiei şi cu personalul didactic, vizite la
domiciliu, prin consultarea de documente (catalog, carnete de note, adeverinţe, certificate, cupoane
de pensii şi alte indemnizaţii etc.), metode specifice de colectare a datelor de către profesionişti.
În vederea monitorizării şi evaluării progreselor beneficiarilor am utizat indicatori şi
instrumente evaluative referitoare la gradul de implicare a beneficiarilor şi gradul în care au fost
atinse obiectivele programului (rezultatele obţinute în raport cu cele planificate).

Indicatori utilizaţi : număr de copii defavorizaţi care beneficiază de program, numărul
absenţelor nemotivate, calificative şcolare obţinute, număr de copii informaţi, număr de copii resursă
implicaţi, număr de campanii derulate, număr de şedinţe şi grupuri de suport organizate şi număr de
părinţi participanţi, număr de familii şi frecvenţa cu care beneficiază de sprijin material, număr de
voluntari implicaţi, număr de evenimente speciale şi cluburi de creativitate organizate şi numărul de
copii participanţi.

Instrumente: fişe de prezenţă, fişe psiho-pedagogice, raport de evaluare psiho-sociopedagogică a copilului şi socio-economică a familiei, fişe de consemnare a întâlnirilor cu părintele,
rapoarte ale campaniilor derulate, fişe de supervizare, rapoarte periodice de activitate ale
persoanelor implicate în realizarea obiectivelor proiectului.
În cadrul Centrului Educaţional se desfăşoară activităţi specifice de sprijin şcolar: rezolvarea
temelor la disciplinele de bază, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă şi
studiu individual, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, corectarea limbajului oral şi scris, precum şi
activităţi complementare: cluburi de creativitate, cursuri de limba engleză, meditaţii la matematică
şi fizică, după-amieze de lectură, activităţi recreative şi de socializare în care sunt implicaţi şi copii
resursă din comunitate.
De asemenea, părinţii/tutorii beneficiază de consiliere indivuduală şi de grup în vederea
îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil, părinte-şcoală, în vederea reducerii atitudinilor negative faţă de
şcoală şi a responsabilizării familiei cu privire la importanţa şcolarizării copiilor şi sprijin pentru
îmbunătăţirea situaţiei socio-economice (integrarea profesională sau/şi obţinerea unor prestaţii
sociale conform legislaţiei în vigoare).

Principalele activități desfășurate conform planului anul de acțiune al Centrului sunt:
Activitati educationale. Derularea unui program de tip after-school care presupune:
sprijinirea copiilor în realizarea temelor zilnice, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă
independentă, dar și activități de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală și socială. Copii
beneficiază de activitati recreative si de tip informal (cursuri opționale de limbi străine, operare PC,
vizite la muzee, iesiri la teatru, film, etc.)

Activitățile se desfașoară în cadrul Centrului de Zi Effata, în fiecare zi lucrătoare a
săptămânii, după un program stabilit în funcție de orarul școlar al fiecărui copil în parte. Cu ocazia
unor evenimente speciale, copiii participă, însoțiți de cadrele didactice/personal de specialitate și
voluntari, la activități și în zilele de sâmbătă sau duminică, după un program stabilit de comun acord.
Zilnic, fiecare copil beneficiază de o masă caldă și o gustare.
Activitățile educaționale sunt susținute și pe perioada vacanțelor școlare, după un program
agreat de copii și familiile acestora.

Consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii: Personalul de specialitate oferă copiilor și
familiilor consiliere în vederea reducerii atitudinilor negative faţă de şcoală şi a responsabilizării
familiei cu privire la importanţa şcolarizării copiilor. Consilierea este oferită fie individual, cu prilejul
vizitelor la domiciliu efectuate de asistentul social, în vederea evaluării situaţiei familiei, fie în grup, în
cadrul şedinţelor sau grupurilor de suport pentru părinţi, organizate trimestrial la Centru („Academia
Parintilor”). De asemenea, echipa proiectului menţine legătura cu şcolile frecventate de copiii din
program pentru monitorizarea situaţiei şcolare a acestora şi a colaborării părinţilor şi, la nevoie,
mediază relaţia şcoală-părinte în scopul creşterii implicării familiei în parteneriatul cu şcoala.
Activitatile de suport cu voluntarii sunt punctuale (cursuri, ateliere de lucru, vizite la muzee,
teatre, renovari spațiu, dotari etc.) și de tutorat, voluntarii participând la diferite activități de
socializare și educație formală și informală ;
Voluntarii sunt recrutați atât de Fundația United Way România, cât și de Societatea pentru
Copii și Părinți.

Personalul și voluntarii sunt implicați în activități de informarea şi sensibilizarea comunităţii
cu privire la respectarea principiului nondiscriminării în asigurarea drepturilor copilului, punând
accent pe dreptul la educaţie şi pe barierele pe care le întâmpină copiii proveniţi din familii
defavorizate în asigurarea acestui drept. Obiectivul campaniilor este de a sensibiliza elevii cu privire
la problematica copiilor defavorizaţi în scopul creşterii acceptanţei mediului şcolar faţă de aceştia,
dar şi de a recruta copii resursă pentru program, voluntari pentru derularea campaniilor de colectare
de produse.
În urma activităţilor de informare şi sensibilizare derulate în şcoli sunt recrutaţi copii care
acţionează ca persoane resursă pentru copiii din program. Aceştia, sprijiniţi de echipa proiectului
promovează, organizează şi derulează în şcoală şi în comunitate campanii de colectare de cărţi, jocuri
şi jucării, rechizite, produse de igienă personală şi articole de îmbrăcăminte pentru familiile
defavorizate.

În scopul dezvoltării abilităților de socializare și al învățării unor modalități de petrecere
eficientă a timpului liber dar și de dezvoltarea interacțiunii între grupul defavorizat și copii din
comunitate se desfășoară în Centru și în afara acestuia cluburi de creativitate și alte activități de
socializare. Dintre activitățile desfășurate mentionăm: sărbătorirea zilelor de naștere, vizite la
obiective culturale, serbări, participare la târguri, festivaluri și expozitii pentru copii.
Principalele rezultate ale programului sunt:
• peste 90 de copii au beneficiat de servicii socio-şcolare în cadrul programului afterschool;
• au fost organizate peste 60 de evenimente speciale pentru copiii incluşi în program
(vizite, excursii tematice, tabere, aniversări, etc);
• Familiile copiilor din program au beneficiat de servicii de consiliere şi de suport
material;
• 30 de copii resursă s-au implicat în campanii de colectare de produse pentru familiile
defavorizate din program şi în activităţile de socializare;
• 6 campanii de colectare de produse au fost organizate în comunitate;
• peste 600 de elevi şi cadre didactice au fost informaţi şi sensibilizaţi cu privire la
principiul nondiscriminării în asigurarea dreptului la educaţie în cadrul a 6 campanii derulate în şcolile
din comunitate;
• 90 de voluntari au fost implicaţi în activităţile educative şi de socializare;
• dotarea bibliotecii Centrului cu cărți din bibliografia școlară, culegeri și caiete
speciale;
• achiziționare de jocuri educative și de societate;
• amenajarea spațiilor și dotarea Centrului și a spațiilor de joacă din incintă.

Implementarea programului a produs o serie de schimbări la nivelul individului, al familiei,
cât şi al comunităţii: îmbunătăţirea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară a beneficiarilor,
creşterea responsabilităţii familiei pentru asigurarea unui nivel de trai decent, creşterea nivelului de
şcolarizare al zonei defavorizate a cartierului, creşterea solidarităţii sociale la nivelul comunităţii şi
diminuarea fenomenului de marginalizare socială a copiilor din familiile în dificultate.
Colaborarea cu şcolile din zona deservită a condus la eficientizarea programului prin
promovarea acestuia, derularea activităţilor de informare şi sensibilizare, promovarea solidarităţii
sociale în rândul comunităţii, precum şi la rezolvarea unor situaţii punctuale privind beneficiarii
programului.

Derularea programului a fost posibilă datorită parteneriatelor cu Brothers of Charity Belgia şi
United Way România care au asigurat susţinerea financiară a Centrului educaţional, cel din urmă
fiind implicat şi în atragerea de resurse complementare din comunitate. De asemenea, sprijinul
autorităţilor locale s-a materializat prin asigurarea spaţiului de activitate şi a hranei zilnice a copiilor
beneficiari.

Tot cu sprijinul financiar al Fundației United Way România, în colaborare cu Școala
Gimnazială Nr. 15 din Timișoara și din dorința noastră de a multiplica experiența dobândită în munca
cu copiii din familii defavorizate, din octombrie 2015, derulăm proiectul ”Învață să reușești!” pentru
48 de elevi, cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.

Zilnic, după terminarea orelor de curs, copiii beneficiază de o masă caldă și de servicii
gratuite specifice programului ”Școală după școală”, servicii pe care familia nu și-ar putea permite să
le plătească.

Deși suntem conștienți de eforturile pe care le presupune organizarea, derularea și
asigurarea sustenabilității unui program de tip after-school, efectele pe termen lung pe care le are
asupra celor mai puțin norocosi dintre semenii noștri ne determină să consideră că aceste eforturi
merită să fie făcute. Din acest motiv am dorit să împărtășim și altora din experiența noastră în
speranța că și alți copii defavorizați vor avea șansa de a deveni, ca și copiii nostri, beneficiari ai unor
astfel de progame.